احتمال از سرگیری تبادلات نظامی آمریکا و چین پس از دیدار بایدن و «شی»


تهران- ایرنا- همزمان با برگزاری اولین دیدار چهره به چهره جو بایدن و شی جین پینگ روسای جمهور آمریکا و چین در حاشیه اج، گروه ۲۰، کارشناسان می‌گویند احتمال از سرگیری تبادلات و ارتباطات نظامی بین دو کشور بعد از توقف چندین ماهه وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944135/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86